زندگی عشایر دشت مغان

دامداری عشایر ایل شاه سون در استان اردبیل -دشت مغان