رومیزی سوزن دوزی دستی رنگ نخودی

رومیزی سوزن دوزی و آینه کاری محصول استان سیستان و بلوچستان